40 DNÍ NA VRÁCENÍ
Jen u nás!
DOPRAVA ZDARMA!
Objednávky nad 699Kč

Definice pojmů


Správce – Správcem se rozumí společnost The Pet Life s.r.o. se sídlem na ulici Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava, IČ: 05041261, DIČ: CZ05041261, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 66037 C, která je provozovatelem internetového obchodu Fera24.cz a zpracovává osobní údaje poskytované uživatelem a získává přistup k informacím v uživatelských zařízeních.

Webová stránka -webová stránka nebo aplikace, která je správcem provozována na doméně fera24.cz

Uživatel -znamená subjekt, pro který mohou být služby poskytovány nebo s nimiž může být uzavřena kupní smlouva v souladu s obchodními podmínkami a zákonem.

Zařízení znamená elektronické zařízení, pomocí něhož uživatel získá přístup k webové stránce

Cookies -znamená IT data, zejména malé textové soubory, zaznamenávány a ukládány na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá webové stránky webové stránky.

Cookies správce – označuje soubory Cookies související s provozem elektronických služeb správce prostřednictvím webových stránek.


Cookies externí – označuje soubory Cookies související s provozem elektronických služeb a využívany partnery správce.

II. Osobní údaje

Správce prostřednictvím webových stránek Fera24.cz a dalších forem komunikace shromažďuje a zpracovává následující údaje uživatele za účelem realizace objednávek, registrace uživatelů a vyřízení reklamačních procesů:

 1. Jméno a příjmení
 2. Adresa bydliště
 3. Dodací adresa – v případě, že se liší od adresy bydliště
 4. Emailová adresa
 5. Telefonní číslo

Sběr a zpracování osobních údajů musí vycházet z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se 2016/679 ze 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR.

Poskytování osobních údajů uživatelem během procesu registrace (vytvoření účtu) nebo vytvoření objednávky bez registrace je nezbytné pro účely vytvoření a realizace objednávky, vytvoření kupní smlouvy a případné zahájení reklamačního proces nebo odstoupení od smlouvy.

Poskytnutí údajů nezbytných pro realizaci objednávky je smluvní a nezbytnou podmínkou pro realizaci služeb nabízených internetovým obchodem Fera24.cz

Správce dat také využívá osobní údaje k propagaci vlastních služeb a zboží, včetně zasílání informací elektronicky (emailem) uživateli o dostupnosti zboží.

Na základě souhlasu uživatele je správce osobních údajů oprávněn poskytnou nezbytné data v rámci zjištování zákaznické spokojenosti prostřednictvím programu „ Ověřeno zákazníky, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727. Uživatel má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Uživatel obdrží jakékoliv obchodní sdělení pouze v případě, kdy vyjádří svůj souhlas na webových stránkách eshopu Fera24.cz se zasíláním obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné a nebrání využití služeb internetového obchodu Fera24.cz. Osobní údaje budou shromážďovány a zpracovány pouze za účelem výše uvedených účelů.

Za účelem realizace kupní smlouvy může správce sdílet shromážděné údaje dalším zpracovatelům, např. Logistické / Kurýrní společnosti, externí účetní společnosti.

Seznam zpracovatelů:

 • Nastejnelodi.cz, s.r.o. Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04236157267, DIČ: CZ04236157, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 62902
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346

Shromážděné údaje od uživatele budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu uživatele. Odvolání souhlasu, žádost o odstranění uživatelského účtu bude mít za účinek konec zpracovávání osobních údajů.

III. Práva uživatele

Pro uplatnění svých práv je nutný kontakt správce dat. Kontakt je možný:

Elektronicky (emailem): info@fera24.cz

Telefonicky: +420 591 140 923


Tradiční poštou na adrese: Novinářská 1254/7, 70900 Ostrava

Uživatel má právo získat potvrzení od správce, že zpracovává informace o něm. Pokud jsou shromažďovány informace o uživateli, uživatel má nárok získat přístup k nim vč. následujících informací:

a) účel zpracování;

b) kategorii příslušných osobních údajů;

c) informace o dalších zpracovatelích osobních údajů, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména o příjemcích v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

d) pokud je to možné, plánované období uchovávání osobních údajů, a pokud to není možné, kritéria pro určení tohoto období;

e) informace o právu požadovat od správce, aby opravil, vymazal nebo omezil zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů a vznesl námitku proti tomuto zpracování;

f) informace o právu podat stížnost dozorčímu orgánu;

g) pokud nebyly od subjektu údajů shromážděny osobní údaje - všechny dostupné informace o jejich zdroji;

h) informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování uvedené v článku podle čl. 22 ust. GDPR 1 a 4, a - alespoň v těchto případech - základní informace o pravidlech jejich tvorby, stejně jako o významu a očekávaných důsledků takového zpracování pro úložiště dat – Fera24.cz neprovádí tyto činnosti.

Uživatel má právo požádat správce, aby okamžitě opravil své nesprávné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má uživatel právo doplnění jeho neúplných osobních údajů, včetně dodatečného prohlášení.

Uživatel má právo požadovat okamžité odstranění osobních údajů a správce je povinen bez zbytečného odkladu osobní údaje odstanit, pokud již byla uplatněna jedna z následujících podmínek:

 1. osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 2. uživatel odvolal souhlas, na kterém je zpracování založeno v souladu s článkem 6 odstavce. 1 GDPR a nemá jiný právní základ pro zpracování;
 3. Uživatel vznese námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR proti zpracování a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování, nebo Uživatel vznese námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR versus zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány, aby byly dodrženy právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, do kterého spadá správce;
 6. byly shromažďovány osobní údaje v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 GDPR.

Uživatel má právo požádat administrátora o omezení zpracování v následujících případech:

 1. uživatel zpochybňuje správnost osobních údajů - po dobu, která umožňuje správci ověřit správnost těchto údajů;
 2. zpracování je protiprávní a uživatel oponuje proti odebrání osobních údajů, což má za následek omezení jejich užívání;
 3. správce již nepotřebuje zpracovávat osobní údaje. V tomto případě však subjekt údaju provádí určení, uplatnění nebo obhajování nároků;
 4. uživatel podal námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR týkající se zpracování - dokud není určeno, zda legitimní důvody správce nahradí důvody pro námitky uživatele, jehož se údaje týkají.

Uživatel má právo vznést námitky kdykoliv - z důvodů souvisejících s jeho zvláštním postavením - se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají na základě článku. 6 odst. 1 písmene. f) GDPR, včetně profilování na základě těchto předpisů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, uživatele, jejichž subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají za účelem takového prodeje, včetně profilování, do té míry, že zpracování je spojeno s přímým marketingem ("Právo na námitku").

Uživatel má právo obdržet ve strukturované, široce používaném formátu vhodného pro čtení osobních údajů o něm, za předpokladu, že správce má právo poslat takové osobních údaje zpracovateli bez zasáhu od správce, který poskytl osobní údaje, pokud:

 1. zpracování probíhá na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmene. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmene. b) GDPR; a
 2. zpracování probíhá automatizovaně.

Užíváním práva na přenos dat má Uživatel právo požadovat, aby správce odeslal osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky možné.

Uživatel má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, kdykoliv.

Uživatel má právo podat stížnost dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IV. Typy použitých souborů cookies

1. Cookies používané správcem jsou pro zařízení uživatele bezpečné, především co se týče virů, nebezpečného malware a škodlivého softwaru. Tyto soubory spráce umožňují identifikovat software používaný uživatelem a individuálně upravit stránku pro každého uživatele. Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich ukládání na zařízení a přiřazenou hodnotu.

2. Správce používá dva typy souborů cookie:

a. Soubory cookie relace: jsou uloženy v uživatelském zařízení a zůstanou tam až do konce relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti přístroje. Mechanismus cookie relace neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.

b. Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v Uživatelském zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je nevymaže ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.

3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup ke svým zařízením souborů cookie. Využije-li této možnosti, bude možné používat webové stránky kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookie.

V. Účely využití souborů cookies

 1. Správce používá vlastní soubory cookie pro následující účely:

a. Konfigurace webových stránek:

i. přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek;

ii. rozpoznávání zařízení uživatele webových stránek a jeho umístění a správné zobrazení webových stránek přizpůsobených jeho individuálním potřebám;

iii. zapamatování si nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. v rozsahu vybraného jazyka nebo oblasti, ze které uživatel přichází;

iv. zapamatování si historie navštívených stránek na webu za účelem doporučování obsahu;

v. velikost písma, vzhled stránek atd.;

b. Ověření uživatelů na webu a poskytování uživatelských relací na webu

i. udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky němuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek;

ii. správná konfigurace vybraných funkcí webových stránek, zejména umožňující ověřit pravost relace prohlížeče;

iii. optimalizace a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných správcem;

c. Provádění procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek

d. přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek. Tyto soubory zejména umožňují rozpoznat základní parametry uživatelského zařízení a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

e. pamatování umístění uživatele

f. správná konfigurace vybraných funkcí webových stránek, zejména umožňující přizpůsobení informací poskytnutých uživateli včetně jejich umístění.

g. Analýza a výzkum a audit návštěvnosti

i. vytvářet anonymní statistiky, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky webových stránek, což umožňuje jejich strukturu a obsah zlepšit;

h. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služby

2. Správce osobních údajů obsažených v cookies použitých pro účely uvedené v bodě 1 písm. a), i) ii) a iv), jakož i body: d, e a f je správce. Právním základem pro zpracování dat obsažených v těchto souborech je souhlas Uživatele, tzn. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vyjádření shora uvedeného souhlasu není smluvní, statutární nebo smluvní podmínkou, ale nedostatek jeho vyjádření zabrání správci, aby přizpůsobil nabídky zobrazené na webu uživatelským preferencím na základě chování na webových stránkách.

3. Údaje uložené v cookies používané pro účely uvedené v jiných písmenách v bodě 1 výše jsou zpracovávány na základě právně odůvodněného zájmu správce na základě zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000. Za účelem řádného zobrazení webové stránky a správného využívání všech funkcí webových stránek uživateli.

4. Správce služby používá externí soubory cookie pro následující účely:

a. prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek:

i. www.youtube.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

b. shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů:

i. Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

ii. Google AdWords [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

iii. doubleclick.net [správce cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

c. zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatele pomocí online reklamního nástroje:

1. Google AdSense [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

2. Synerise SA se sídlem Krakově, Polsko.

3. FERA sp z o.o., se sídlem ve Vratislavi, Polsko.

d. přihlášení na webové stránky pomocí sociálních webových stránek:

1. Facebook Connect [správce souborů cookie: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo se sídlem v Irsku]

e. využívání interaktivních funkcí pro popularizaci webových stránek pomocí sociálních sítí:

1. Google.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

2. Facebook.com [správce cookie: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo se sídlem v Irsku]

f. předkládání názorů na webové stránky webových stránek, které jsou staženy z externích webových stránek:

g. využívání funkcí pro usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek, které jsou staženy z externích webových stránek:

 1. Freshworks.com. [správce souborů cookie: Freshworks Inc. se sídlem v USA]

Freshworks Inc. se sídlem v USA

h. Desk.com [správce souborů cookie: Salesforce.com Inc. se sídlem v USA]

i. Rozpoznání polohy uživatele:

1. Google.com - [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

i. Zpracování plateb:

j. GoPay.cz [správce souborů cookie: GOPAY s.r.o. se sídlem v ČR]

k. odesílání pošty

 1. Freshworks.com. [správce souborů cookie: Freshworks Inc. se sídlem v USA]

k. SMS komunikace

1. Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60‑829 Poznań, NIP: 7811765125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


5. Správci osobních údajů obsažených v souborech cookie použitých pro účely uvedené v bodě 4 písm. c), stejně jako v bodě 4 písm. h a j jsou subjekty uvedené v těchto položkách. Právním základem pro zpracování dat obsažených v těchto souborech je souhlas uživatele, dle čl.6 odst. 1 písmene a) GDPR. Vyjádření výše uvedeného souhlasu není smluvní nebo statutární požadavek, ale jeho neexistence zabrání administrátorovi přizpůsobit reklamy viditelné na jiných stránkách vašim preferencím na základě chování na webových stránkách. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů těchto administrátorů, použijte následující odkazy:

https://policies.google.com/privacy,

https://www.facebook.com/policy.php,

https://www.facebook.com/policies/cookies/ , https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cZ,

https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 1. Údaje uložené v cookies používané pro účely uvedené v jiných písmenách bodu 4 jsou zpracovávány na základě legálně oprávněného zájmu správce webu zmíněného v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000, tj. za účelem řádného zobrazení webové stránky a správného využívání všech funkcí webových stránek uživateli. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů těchto správců, použijte následující odkazy:

https://policies.google.com/privacy,

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cZ

http://www.cz.gemius.com/588.html

https://mailchimp.com/legal/privacy

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.salesforce.com/company/privacy/

https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html

 1. Tato fáze zahrnuje sekci: III. Zásady ochrany osobních údajů.
 2. Daně placené cookies jsou placeny souborem cookies, dokud nejsou dodány spotřebiteli v okamžiku použití. Vlastní zásady ochrany osobních údajů, které končí outsourcingem outsiderů nebo osobnosti uživatelů, dokud neodpoví na upozornění na záruku nebo na použití cookies, které budou poskytovány cookies.

VI. Možnosti určení podmínek ukládání nebo přístupu k souborům cookies

 1. Uživatel může nezávisle a kdykoliv změnit nastavení souborů cookie, přičemž určí podmínky pro jejich ukládání a přístup k uživatelskému zařízení prostřednictvím souborů cookie. Změny nastavení uvedené v předchozí větě může uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče. Toto nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení prohlížeče zablokuje automatické zacházení s cookies nebo nastaví informování o každém odesílání souborů cookie na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 2. Uživatel může kdykoli smazat soubory cookie pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá
 3. Omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé dostupné funkce
 4. Kromě souborů cookies může internetový obchod Fera2.cz také shromažďovat data, které jsou běžně shromažďovány správci internetového systému v takzvané podobě protokolů nebo souborů protokolu. Informace obsažené v protokolech mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu webové stránky, ze které jste vstoupili na webovou stránku. Tyto data budou archivována a použita pro účely statistické analýzy a vyhodnocení globálního provozu uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou sloučeny s osobními údaji poskytnutými uživateli.

v Ostravě dne 18.11.2021